Dit is die tuisblad van Johan Crous Skrywer van Brackenfell, Kaapstad. Op hierdie blad veAfrrskyn my boeke wat ek gepubliseer het, artikels en ander belangstellings. Ek skakel ook na programme en ander skrywers.

Ek het tot op datum 35 boeke gepubliseer, met nog 4 in skryf stadium. My boeke is tans nog net in Afrikaans, met die boeke in Engels in die voorsienbare toekoms. Daardie nag is reeds in Engels vertaal. Die vertaler het ongelukkig afgesterwe. Na die weghol sukses van my eerste speurverhaal, sluit ek nou speurverhale ook in by my verskeidenheid.

My voorkeur is romantiese avonture. Ek skryf as stokperdjie en my vrou publiseer my boeke onder Karin Publikasies.
Johan Crous is ‘n gesinsman, getroud, met twee dogters. Bedags werk ek met feestebestuur. Saans skryf ek graag as stokperdjie en vir die liefde van skryf.

Na ‘n reeks operasies, waar ek maar gesukkel het om te loop, het ek uit verveeldheid begin skryf. Ek het al jare die lus gehad om dit te doen, en toe ek eers begin het, het ek laat waai. Ek het net vir myself geskryf en nie ‘n duiwel omgegee wat skryfreëls vereis nie, buiten spelreëls en taalgebruik nie.

Na ek ‘n hele paar boeke geskryf het, het ek gewonder wat ander mense van my boeke sal sê. Ek het aansoek gedoen om die ISBN nommers, om my eie regte te beskerm, en die boek as gratis gepubliseer by eReads.co.za. Die terugvoer wat ek ontvang het was oorweldigend en vleiend. Sedertdien skryf ek steeds.

Ek skryf hoofsaaklik vir vrouens, want dit is meestal vrouens wat romantiese boeke lees, alhoewel ek manlike lesers ook het. Ek het geleer om vrouens eers uit te vra oor wat hulle wil lees en in ‘n verhaal soek. Hulle praat ook nie altyd die waarheid nie. Die meeste het nee gesë vir ‘n verhouding tussen ‘n ouer vrou en jonger man, maar hierdie onderwerp boeke is my gewildstes. Ek skryf slegs vir altyd gelukkige eindes. My boeke bevat stomende bedtonele, maar is nie vulgêr nie. My boeke skakel ek nou almal om na interaktief, waar die leser met die kliek van ‘n skakel kan kies of hy of sy die boek met of sonder seks wil lees.

Ek het ander liefdes ook, onder andere groenteverbouiing, metaalwerk, kamp, hengel en lees.

Ek skenk al my boeke vir my vrou en sy publiseer dit onder Karin Publikasies.

EngThis is the home page of Johan Crous Author of Brackenfell, Cape Town. On this page feature the books I have published, articles and other interests. I link also to other programs and authors.

I have published 35 books so far with 4 more in the writing phase. My books are currently only in Afrikaans, with the books in English in the foreseenable future. Daardie Nag is already translated in English. Sadly the translator past away. After the runaway success of my first detective novel, I will nou include detectives stories in my variety.

My preference are romantic adventures. I write as a hobby and my wife publish them under Karin Publications.

Johan Crous is a family man, married, with two daughters. By day I work with events. In the evenings I write as a hobby and for the love of writing.

After a series of surgical operations, where I struggled to walk, I started to write out of boredom. For years I had the itch to write, but when I started, I went all the way. I have written for myself alone, and did not give a hell for what writing style prescribed, alone for spelling rules grammar rules.

After I have completed a few books, I wondered what other people would think about my books. I applied for ISBN numbers, to protect my own rights, and I published the book for free at eReads.co.za. The feedback I received was overwelming and flattering. Therefore I am writing since.

I am writing mostly for women, as it is mostly women who read romantic books, although I have male readers too. I have learned to ask women what they want to read and what they are looking for in a story.They are not always telling the truth. The majority said no for a relationship between an older woman and a younger man, but these books, there are three, are the most popular. I only write happy, for ever after endings. My books include steaming hot bed scenes, but are not vulgar. I am converting all my books to interactive, where the reader can choose with the click of a button to read with or without sex.

I have other interests as well, vegetable cultivation, metalworking camping, angling and reading.

I donate all my books to my wife and she publish them under Karin Publications.


Back